Kommentering avstängd

Plug-In projektet – framgångsrik kartläggning av unga som varken arbetar eller studerar

Kommunen är enligt lag skyldig att hålla sig informerad om ungdomar mellan 16 och 20 år som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunen genom tidiga insatser och individuella åtgärder kan förhindra att en person redan i unga år hamnar utanför samhället. I Göteborg är det utbildningsnämnden som ansvarar för att samordna detta arbete.

Arbetet med det s.k. kommunala informationsansvaret har intensifierats i samband med att staden deltar i ett nationellt utvecklingsprojekt kallat Plug-In. Projektet innehåller flera delar som bl.a. handlar om att minska avhoppen från gymnasiet men också hur man ska nå de ungdomar som helt saknar sysselsättning.

Ett mål med projektet var att kartlägga 80 procent av de 1 971 ungdomar under 20 år i Göteborg som varken arbetar eller studerar. Det var ett högt uppsatt mål som glädjande uppnåtts med råge! Drygt 90 procent av ungdomarna har blivit kartlagda. Framgången förklaras främst med att olika nyckelaktörer arbetar tillsammans på ett mer strukturerat och fokuserat sätt än tidigare.  Exempelvis har utbildningsförvaltningen, stadsdelarna, social resursförvaltning och Arbetsförmedlingen bildat en gemensam samordningsgrupp för att bättre svara upp mot lagens krav.

Idag klarar också gymnasieskolan i Göteborg att erbjuda utbildning till de ungdomar som kartlagts eftersom vi har en flexibel organisation med kapacitet att ta emot elever fortlöpande under terminen. Klarar vi att få unga människor att återgå till studier eller etablera sig på arbetsmarknaden innebär det stora vinster inte bara för individen utan också för hela samhället. Därför måste vi fortsätta det uppsökande arbetet med att kartlägga vilka individuella behov som finns för att få fler unga in i samhällsgemenskapen.

/ Robert

i kategorin:Arbete, Barn, Göteborg, Gymnasiet, Huvudinlägg, Politik, Skola