Kommentering avstängd

Etnisk registrering i Göteborgs stad?

Idag har Göteborgs kommunstyrelse fått svar tillbaka på vår fråga om det funnits registrering av personer med romsk eller annan etnisk bakgrund. Hittills har inget framkommit som signalerar att den typ av register förts under senaste decennierna. Vissa frågor fördes dock tillbaka till stadsledningskontoret för ytterligare koll. Det PM som kommunstyrelsen fick har samtidigt skickats ut för allmän kännedom.

/Thomas

 

PM

Angående registrering av personer med romsk eller annan etnisk bakgrund

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att översiktligt kartlägga om det förekommit registrering av romer eller personer med annan etnisk bakgrund i Göteborgs Stad.

Stadsledningskontoret skickade den 3/10 en förfrågan till alla förvaltningar och bolag. Frågans syfte var att säkerställa att varje organisation undersöker och rapporterar till stadsledningskontoret om något eller några register har upprättats i Göteborg.  I förfrågan uppmanades alla förvaltningar och bolag att svara på ett antal frågor.

De frågor som ställdes var:

I de fall då någon registrering har förekommit skall rapporten innefatta följande uppgifter:

- Vilken typ av register är/var det?

- Vad är/var syftet med registret?

- Under vilken tidsperiod fördes registret?

- Har gällande lagstiftning följts?

- Har registreringen gjorts på frivillig basis, och har de som registrerats informerats och gett sitt samtycke?

- Var finns registret idag?

Återrapportering skulle ske om det uppstår osäkerhet kring huruvida insamlade uppgifter skall ses som ett register eller inte. Rapporterna skulle vara stadsledningskontoret tillhanda senast under måndagen den 7 oktober. Rapportering skulle ske oavsett om det har förekommit någon registrering eller inte.

Stadsledningskontoret har sammanställt inkomna svar från stadens förvaltningar och bolag.  Stadsledningskontoret har fått in 59 svar. Samtliga förvaltningar och bolag som erhållit förfrågan har lämnat svar. De uppger att de inte har några register av den typ som ovan anges. Det finns ett antal exempel på protokoll, deltagarförteckningar, kommunikationslistor och registrering av modersmål som kan på olika sätt ge upphov till kunskap om personers etnicitet. Nedan listas de som framkommit i ovan nämnda rapportering

Stadsdelsförvaltningarna

Generellt för alla stadsdelsförvaltningar är att de registrerar modersmål i det stadsövergripande skoldatasystemet, Procapita.  Här registreras på frivillig basis vilket modersmål eleven har. Detta görs för att ge berättigande till modersmålsundervisning enligt skollagen 5 kap. 5§.  Registret är ett resultat av gällande lagkrav enligt skollagen och hanteras av förvaltningarna enligt personuppgiftslagen.

Det har i flera förvaltningar gjorts inventeringar av vilka språk som medarbetarna inom äldreomsorgen talar för att matcha språk mot omsorgstagare. Språkmatchning görs endast om omsorgstagaren önskar få denna matchning gjord och begär detta frivilligt.

Nationalitet/härkomst kan uppges i journalföringen i de sociala registren främst kring ensamkomna flyktingbarn i löpande text som ej är sökbar i de anteckningar som görs.

I Östra Göteborg bedrivs två projekt NewoDrom med romer som målgrupp och Kvinnokraft som vänder sig till somaliskfödda kvinnor. Här förs det deltagarlistor, närvarolistor och timrapporter som deltagarna frivilligt skriver på. Dessa listor finns endast hos projektgruppen.

Fackförvaltningar

Stadesledningskontoret uppger att registrering utifrån etnicitet inte förekommer men följande kan på olika sätt ge upphov till kunskap om personers etnicitet.

I arbetet med Nationella minoriteter förekommer anteckningar och protokoll där största delen är från en etnisk grupp exempelvis Romska rådet. Likadant är det för övriga minoriteter. Detta resulterar i olika handlingar där det går att se vilka organisationer man representerar, dock inte etnicitet.

Vuxenutbildningsförvaltningen svarar att de har utbildningar som riktar sig till specifika grupper, bland annat romer. För alla som anmäler sig till Sfi registreras deras modersmål i enlighet med SCB´s krav.

Regionarkivet har i arkivet funnit följande. En sk Tattarinventering från 1944 som genomfördes av polisen. Ett arkiv från Göteborgs Stads kurator för statslösa flyktingar för perioden 1945-1948.  Ett projekt från Socialförvaltningens arkiv gällande Invandrarbarn i Göteborg 1986.

Bolag

Liseberg har för hotellverksamheten ett lagstadgat branschöverskridande register över gästernas nationalitet för att kunna föra statistik.

i kategorin:Göteborg Taggar: ,