Kommentering avstängd

Rätt om rätten för den finska nationella minoriteten

Måndagens ledare i GP beskrev lite raljant att Göteborgs stad misslyckats med sitt arbete som en del i det finska förvaltningsområdet. I satiriska ordalag beskrev de att vi i princip lagt alla pengarna på firandet av sverigefinländarnas dag, med flaggviftning och mumintroll.

Jag är politiskt ansvarig i den rödgröna majoriteten för nationella minoritetsfrågor och tycker det är rimligt att GP undersöker frågor INNAN de skriver. Jag håller med om att det finns mycket kvar att göra för att den finska nationella minoritetens självklara rättigheter ska respekteras. Vi arbetar för att få in förändringsarbetet i stadens strukturer. För att ge en bredare bild av vad som görs så vill jag hänvisa till nedanstående sammanställningar för den som vill se nuläget… vilket tydligen inte intresserade GP.

 1. 1.      Riktlinjer för beviljande av statsbidrag

Utdrag ur Om beviljande av statsbidrag, Göteborgs Stads finskspråkiga hemsida

I första hand beviljas bidrag till

 • Kommunens samarbete och samråd med minoriteten
 • Genomförande av kartläggningar
 • Informationsträffar och översättningar
 • Kultur och stimulans av språket
 • Förbättrat synliggörande av minoriteten och minoritetsspråket
 • Investeringar som görs vid inledningsskedet, såsom inköp av böcker och pedagogiskt material
 • För upprättande av verksamhetsplan

Bidrag beviljas inte i första hand till

 • Föreningars och klubbars basverksamhet. Läs om andra bidragsmöjligheter på stadens finskspråkiga hemsida (www.goteborg.se/suomeksi)
 • Föreningshyror eller renovering av lokalerna
 • För inköp av material som behövs för inredning eller annat i lokalerna
 • Mötesarvoden för föreningens medlemmar eller för löner till personalen
 • Privatpersoner. Privatpersoner bör söka bidrag i samarbete med en organisation (förening, klubb, skola)

Kommentar: Riktlinjerna baserar sig på Länsstyrelsen i Stockholms läns skrift Nationella minoriteters rättigheter – En handbok för kommuner, landsting och regioner. Statsbidraget ska inte användas till verksamhet som kommunen redan är skyldig att anordna utifrån annan lagstiftning, t.ex. modersmålsundervisning i skolan enligt skollagen (2010:800).

 1. 2.      Högtidlighållandet av Sverigefinländarnas dag 2013

Malin Lernfelt skriver i ledartexten: ”en oförskämt stor del av de statliga miljonerna läggs på att fira ”Sverigefinländarnas dag” med flaggtåg, mumintroll och dans”.

Statsbidrag för år 2013 är 2 640 000 kronor. Sverigefinländarnas dag firades 24/2 2013 med en totalbudget på ca 130 000kr (4,9 %). Budgeten inkluderar artistarvoden (musik och dans), tal, flaggtåg, catering, inträde till Röhsska för ca 200 personer och marknadsföring i svensk och sverigefinsk media. Delegationen för den sverigefinska minoriteten i Göteborg, som Göteborgs Stad haft samråd med sedan 2004, har kunnat påverka och ge synpunkter på årets högtidighållande av Sverigefinländarnas dag. Naturligtvis kommer Göteborgs Stad hämta in synpunkter i samrådsform från den sverigefinska minoriteten om Sverigefinländarnas dag ska högtidlighållas med hjälp av statsbidraget.

 1. 3.      Beviljade och budgeterade bidrag 2013

Årets beviljade och avslagna statsbidrag finns sammanställda i filen ”Ansökningar för statsbidrag 2013”, http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20130405-131101.

Här följer ett utdrag ur beviljade och budgeterade bidragen inom fokusområden:

Förskola/skola

 • Samarbete med Alfons Åbergs kulturhus dvs. finska programnummer tas fram under hösten (budgeterat)
 • Mukulat-barnkulturfestival
  • To-fr 14-15/11 workshops på Sverigefinska skolan
  • Lö 16/11 för allmänheten öppen tvåspråkig fest på Röhsska
  • Finskt bokpaket till folkbiblioteken (budgeterat)
   • Beviljade bidrag
    • Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet – dockteater
    • Sverigefinska skolan – konsertrevy
    • Språkcentrum i Lundby och Sverigefinska skolan – föreläsning på finska om lösningsinriktad pedagogik

Språk

 • Sverigefinska skolan/Club 2000: Finsk lekskola för 4-6 åriga barn och deras föräldrar
 • Sverigefinska skolan/Club 2000: Kurs i finska för vuxna
 • Stadsledningskontoret har anordnat tre språkkurser i finska
  • 27-28/5 finska för pedagoger
  • 29/5 finska för kommunanställda
  • 30-31/5 finska för vårdpersonal
  • Kommunen anordnar två nya språkkurser pga. stor efterfrågan
   • 7/10 finska för kommunanställda
   • 8-9/10 finska för vårdpersonal
   • Beviljade bidrag
    • Generationsöverskridande språkläger för sverigefinnar
    • Konsument och medborgarservice, Gbgs Stad – språkutbildning för servicevägledare

Äldre och äldreomsorg

 • Bidrag till Rauhala, Lövgärdets äldreboende, somatiskt avdelning – kvalitetshöjande satsningar
 • Bidrag till Onnela, Lövgärdets äldreboende, demensavdelning – kvalitetshöjande satsningar
 • Informationsdag om testamente, pensioner
 • Samarbete med Göteborgs folkbibliotek i syfte att informera om bibliotekens finska mediebestånd och service, målgrupp personal inom hemtjänsten och äldreboenden (budgeterat)

Kultur

 • Jag är sverigefinne –informationstidning, upplaga 7 300 ex
 • Sverigefinländarnas dag 2013
 • Lokalhyra för finska teaterföreställningar
 • Att åldras tillsammans -nätverk – finsk temakväll
 • Finsk matkultur för pensionerade
 • Göteborg – Salla största by – musik, dans, mat, teater
 • Ungdomsförbundet på Kulturkalaset – konstnär, silent disco
 • Kulturkalaset: Dragspelsmusik, filmvisning, paneldiskussion
 • Konsert med finsk kammarmusik
 • Bidrag till annonsering om Bok & bibliotek
 • Bidrag till tälthyra på Kulturkalaset

 

Frågor och svar – Göteborg finskt förvaltningsområde

Hur mycket pengar får Göteborgs Stad i statsbidrag till finskt förvaltningsområde?

Statsbidraget är 2 640 000 kronor årligen.

Vad används pengarna till?

Statsbidraget används till samarbete och samråd med den sverigefinska minoriteten samt viss kartläggning. Vidare används pengarna till information, översättningar, kultur och stimulans av språket. Statsbidraget används även till aktiviteter för att synliggöra minoriteten och minoritetsspråket. Satsningarna sker ofta i form av lämnande av bidrag till föreningar.

Finns konkreta exempel på vart pengarna går?

I Göteborg har pengarna använts till information till den sverigefinska minoriteten via tidningen Jag är sverigefinne! som kommer ut tre gånger per år och har en upplaga på 7,300 ex. Vidare firas årligen Sverigefinländarnas dag. Stöd har lämnats till föreningar i syfte att främja den sverigefinska minoriteten och språkutvecklingen.

Ett av fokusområdena i Göteborg är barnkultur. Här kan nämnas samarbetet med Alfons Åbergs kulturhus med finska programnummer, Mukulat barnkulturfestival och finskt bokpaket till biblioteken. Vidare har bidrag beviljats till bland annat dockteater och konstrevy på finska.

Ett annat område för satsningar är språkkurser för kommunanställda och finsk lekskola för 4-6 åriga barn och deras föräldrar.

Från de statliga pengarna satsas dessutom en hel del på äldre och äldreomsorg. Det handlar då om information om pensioner, samarbete i syfte att sprida information om bibliotekens finska utbud samt kvalitetshöjande åtgärder på Lövgärdets äldreboende.

Tar högtidlighållandet av Sverigefinländarnas dag en stor del av pengarna?

Sverigefinländarnas dag firades den 24 februari 2013 med en totalbudget på ca 130 000 kronor (4,9 % av statsbidraget). Budgeten inkluderar artistarvoden (musik och dans), tal, flaggtåg, catering, inträde till Röhsska för cirka 200 personer och marknadsföring i svensk och sverigefinsk media. Delegationen för den sverigefinska minoriteten i Göteborg, som Göteborgs Stad haft samråd med sedan 2004, har kunnat påverka och ge synpunkter på årets högtidighållande av Sverigefinländarnas dag.

Det är däremot sant att förra året, som var första gången, gjordes en extra satsning på Sverigefinländarnas dag till en klart högre kostnad. Den extra satsningen kostade drygt en miljon kronor.

Varför används inte statsbidraget till modersmålsundervisningen?

Satsningar på modersmålsundervisningen sker inom skolan i stadsdelarna. Statsbidraget ska främja den sverigefinska minoriteten och språkvitalisering men pengarna ska inte bekosta hemspråksundervisning. Till detta skulle de inte räcka långt.

/Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: , , ,