Kommentering avstängd

”Om svar anhålles” – här är våra svar

På GP:s ledarsida den 30/9 ställde Peter Hjörne ett antal frågor kring trafiken i Göteborg. Här kommer våra svar till honom och till alla andra som är intresserade.

Vi tycker att det är bra att många människor vill bo här och att många vill besöka, flytta till, arbeta eller studera i Göteborgsområdet. Men då måste vi göra något åt de trafikstockningar som drabbar våra stora trafikleder vid rusningstid praktiskt taget varje dag. Vi måste se till att framkomligheten blir bättre för alla trafikslag!

Samtidigt är klimatfrågan en stor utmaning – dagens åtgärder räcker inte. Vi tror att rättvisa i dag går hand i hand med ansvar för kommande generationer. För att det ska bli så behöver staden planeras utifrån dessa förutsättningar. Vi kan inte längre bara anpassa stadsplaneringen efter nya prognoser om hur biltrafiken ökar, utan måste i högre grad utgå från människors alla behov – och alla människors behov. Vilken stad ska våra barn växa upp i och vilka möjligheter att resa hållbart ska de ha de närmaste 50 åren?

Visste du att vuxna män spenderar mer tid på att köra bil än de går, cyklar och åker kollektivt, medan för kvinnor och ungdomar är det tvärtom?

Här kommer svar på dina frågor:

 1) Vad tycker ni om bilen som transportmedel?
 Bilen kommer att ha sin plats även i framtidens Göteborg, men vi hoppas att den används med omsorg. Genom Västsvenska paketet får västsvenskarna tillgång till bekväma och snabba kollektiva färdmedel för vardagresorna – och samtidigt god framkomlighet för bilen när den verkligen behövs. Den prisutveckling vi ser för bensin och andra oljebaserade drivmedel kan på lite sikt nog göra det svårt för många människor att göra vardagsresorna med bil. Då måste kollektivtrafiken klara volymökningen – och då måste vi satsa nu.   

Du låter läsarna tro att elbilar löser alla problem. Vi håller med om att elbilen är lovande. Både energianvändning och utsläpp kan minska jämfört med vanliga bilar. Med det kan ta tid innan den får ett genombrott pga. höga kostnader och begränsad räckvidd.  Regeringen gör inget för att påskynda utvecklingen heller. I Göteborg försöker vi stötta elbilarna genom att samarbeta med Volvo och använda oss av elbilar i hemtjänsten.

Nya bilar är snålare än äldre – men samtidigt är bilarna större och vi kör mer. Koldioxidutsläppen från trafiken är på samma nivå som 1990 trots snålare bilar och biobränslen. Göteborg klarar inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Utsläppen av hälsoskadliga ämnen har minskat, men inte tillräckligt. Uppskattningsvis dör varje år 200-300 personer i förtid i Göteborg på grund av dålig luft som främst biltrafiken orsakar (GP 11/9).

 2) Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att tro att tanken med en del åtgärder är att göra det så kaosartat och krångligt för oss bilister att vi skräms över till andra fortskaffningsmedel. Stämmer det?
Vi krånglar inte och stökar till det för att jäklas med folk utan för att åstadkomma nödvändiga förbättringar för framkomligheten. Vi bygger till exempel om stråken kring Södra Vägen och Övre Husargatan/Sprängkullsgatan för att förbättra kollektivtrafiken, men också villkoren och säkerheten för cyklister och gående.  

 3) Är det vettigt från miljösynpunkt att skapa köer och tomgångs- och omvägskörning? Om inte, varför ser det ut som det gör? Och varför tar man bort den ena bilfilen efter den andra – innan man har skapat effektiva alternativ!
Avsikten med de förändringsarbeten som görs är att korta köerna, tomgångs- och omvägskörningen. Men det kan bli stökigt under en övergångstid.  Stora infrastrukturprojekt tar tid att bygga!

4) Hur ser ni på Korsvägen?  Det har alltid varit lite Kaosvägen över Korsvägen och än besvärligare lär det bli när det tredje hotelltornet står klart! Sedan en bilfil förvandlades till bussfil är det värre än någonsin! Inte minst för fotgängare är det omöjligt att lista ut hur man bör ta sig från den ena sidan av Korsvägen till den andra. Tänker ni försöka förbättra situationen och i så fall hur?
Korsvägen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken som länge har lidit av bristande kapacitet. Nu görs insatser för att klara ett ökat antal resenärer när trängselskatten införs och fler väljer att lämna bilen hemma. Under en övergångstid minskar framkomligheten för biltrafiken och – ja, det är lite rörigt även för fotgängare. Olika lösningar har diskuterats, men dessa är beroende av utformningen av Västlänken så det är inte riktigt klart än hur det ska bli. Som resenär bör man som alltid överväga vilket färdmedel och vägval som är det lämpligaste för att nå sitt resmål. Det är inte alltid bilen som är snabbast och bäst.

 5) Hur är det tänkt att korsningen vid Nya Ullevi skall fungera och hur ämnar ni minska de tidsspillande och miljöovänliga in- och utfartsköerna?
Korsningen vid Nya Ullevi är prioriterad främst för kollektivtrafiken, men det är samtidigt olika trafikslag som gör korsningen komplicerad. Det är ju för att komma ifrån de in- och utfartsköer du hänvisar till som vi satsar på det västsvenska infrastrukturpaketet!   

6) Vad händer med Liseberg när stora delar av entréområdet, Rondo och Huvudrestaurangen blir en byggrop? Hur skall Göteborg, som vill satsa på besöksnäringarna, kunna välkomna bilburna besökare? Ser ni en risk att turister, mässor och konferenser hamnar på andra ställen än Göteborg?
Västlänken river inte Liseberg. Det är Liseberg som vill bygga om och flytta sin entré, och det samordnas med byggandet av Västlänken. Var inte orolig, Liseberg kommer att expandera ytterligare under de kommande åren!

 7) Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra med gratisparkeringar?
Vi vill öka människors tillgänglighet till centrum och möjligheterna att röra sig fritt där. Det är därför vi inte kan låta planeringen styras av en biltrafik som blir ett hinder för detta. Men vi vill också utveckla nuvarande externa köpcentra på ett hållbart sätt och öka tillgängligheten även där med kollektiva färdmedel.

Anneli Hulthén
Kia Andreasson
Mats Pilhem

 

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Infrastruktur, Miljö, Näringsliv, Politik, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , , , , , ,