Kommentering avstängd

Giftfri miljö

Det nationella miljömålet, Giftfri miljö, som har införlivats i Göteborgs stads lokala miljömål är oerhört svårt att nå.

Det gäller inte endast de rena, farliga kemikalierna och andra giftiga ämnen utan alla varor som innehåller giftiga ämnen. Oftast innehåller dessutom en produkt flera kemikalier i en kombination som kan vara än värre för omgivningen.

Miljö/klimatnämnden gör återkommande tester bland affärer och återförsäljare för att kolla hur dessa följer de regler som finns. Regler om kemikalier i varor finns främst i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Där finns en så kallad kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Det är endast de allra värsta ämnena som är upptagna på förteckningen som borde innehålla många fler. Den som säljer en vara är skyldig att informera sina kunder om varan innehåller ett ämne från listan. Tillsynen har också stöd i miljöbalkens hänsynsregler.

Har då återförsäljare kännedom om sitt ansvar när det gäller kemikalier i varor?
Endast omkring 30 procent av de butiker som besökts har haft kännedom eller viss kännedom om Reach, kandidatförteckningen och informationskravet. Kunskapsnivån bedöms alltså vara för låg. Butikerna litar mycket på sina leverantörer och är dessutom beroende av deras information. Kemikalieinspektionen, som har tillsynsansvar över tillverkare och importörer måste agera starkare och ta många fler kontakter.

Konsekvenserna är utsläpp av persistenta och bioackumelerande ämnen som tar lång tid att bryta ner och som ansamlas i kroppen. Cancerogena och reproduktionsstörande ämnen finns idag i varor som säljs varje dag. Ursprungligen var ambitionen att delmålen i  ”Giftfri miljö” skulle vara uppnådda år 2010 och att varor då skulle vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. Så har inte skett, utan nu bedöms målet kunna nås tidigast år 2020.

Det är ständigt ett framflyttande av miljöinsatser i tid. Det är lättare att sätta mål helst i en framtid vi inte tar ansvar för just nu än att agera i tid. Vi har ju vetat om följderna väldigt lång tid och snackat om de 16 nationella miljömålen sedan 1999!

//Kia

 

i kategorin:Göteborg, Miljö, Politik Taggar: , , , ,